Planowanie podatkowe i optymalizacja dla przedsiębiorstw

Sztuka planowania i optymalizacji obszaru podatkowego

Redukcja obciążeń podatkowych jest jednym ze sposobów na poprawienie sytuacji finansowej firmy. Dzięki niej podmiot gospodarczy może przeznaczyć zaoszczędzone środki na rozwój i inwestycje. Jak powszechnie wiadomo, organy podatkowe z niechęcią odnoszą się do działań optymalizacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorcę, niekiedy starając się podważyć ich legalność. Z tego względu planowanie podatkowe należy przeprowadzać uważanie, dbając o zgodność przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i praktyką decyzyjną organów. Zdając sobie z tego sprawę, w naszej kancelarii oferujemy takie metody planowania podatkowego, które z dużym prawdopodobieństwem pozwolą przedsiębiorcy osiągnąć zamierzone cele biznesowe, a zarazem wyeliminują ryzyko niepożądanej reakcji organów podatkowych.

Wzajemne zrozumienie, przejrzyste formy komunikacji oraz indywidualne podejście do każdego klienta stanowią dla nas podstawę owocnej współpracy. Pozostajemy elastyczni w kwestii zakresu oraz charakteru doradztwa podatkowego dla banków, gdyż wierzymy, że eksperckie wsparcie wymaga rozwiązań starannie dostosowanych do specyfiki danego przypadku.

Planowanie podatkowe a uchylanie się od opodatkowania

Dzięki odpowiedniemu planowaniu podatkowemu przedsiębiorca może znacznie zoptymalizować (zredukować lub wyeliminować) obciążenia fiskalne swojej firmy. Przez optymalizację podatkową należy rozumieć wszystkie te działania, które podejmuje podatnik przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku, na przykład zwolnień podatkowych czy ulg podatkowych.
Optymalizacji podatkowej nie należy mylić z tzw. uchylaniem się od opodatkowania, które polega na nielegalnym zaniechaniu realizacji obowiązków podatkowych, które zostały nałożone na dany podmiot.
Naszym zadaniem jako ekspertów w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego, jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsiębiorca przy wykorzystaniu dostępnych w przepisach podatkowych narzędzi, redukuje nadmierne obciążenia podatkowe, lecz się od nich nie uchyla.

Planowanie podatkowe w zakresie polskiego prawa

Oferujemy pomoc prawną dla przedsiębiorców będących podatnikami w Polsce. Planowanie podatkowe może dotyczyć różnych działań gospodarczych i obejmować takie podatki, jak:

  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od nieruchomości.

Każdorazowo rozwiązania optymalizacyjne dopasowujemy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę charakter jego działalności i zakładane cele gospodarcze.

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Następstwem umiędzynarodowienia działalności jest skomplikowanie obowiązków podatkowych spoczywających na przedsiębiorcy. Z uwagi na restrykcyjne niekiedy przepisy i uszczelnianie systemów podatkowych, podmioty gospodarcze muszą uważać, by ich działania nie zostały uznane za agresywne planowanie podatkowe, czyli planowanie, które polega na wykorzystaniu luk w prawie i rozbieżności między poszczególnymi systemami podatkowymi. W ramach obsługi międzynarodowych przedsiębiorstw oferujemy m.in.:

  • ocenę planowanych przedsięwzięć biznesowych pod kątem zastosowania tzw. exit tax oraz przepisów w zakresie CFC,
  • pomoc przy zakładaniu podmiotów zagranicznych, np. spółek czy trustów,
  • analizę transakcji pod względem możliwości zastosowania przez organy przepisów przeciwdziałających optymalizacji (np. w przypadku hybrydyzacji podatkowej w planowaniu podatkowym),
  • kompleksową obsługę księgową międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Korzyści biznesowe planowania podatkowego

Dzięki planowaniu podatkowemu przedsiębiorca ma szansę zaoszczędzić środki finansowe – te mogą być następnie wykorzystane w bieżącej działalności, na przykład w trakcie procesu inwestycyjnego. Więcej środków oznacza oczywiście wyższą konkurencyjność firmy. Warto przy tym pamiętać, że korzyści osiągnięte za pomocą działań optymalizacyjnych nie mają wyłącznie charakteru ekonomicznego. Planowanie podatkowe należy również rozpatrywać jako narzędzie osiągania zgodności z prawem. Korzystając z usług specjalistów z zakresu planowania podatkowego, przedsiębiorca może mieć świadomość, że jego przedsięwzięcia biznesowe nie naruszają obowiązujących przepisów podatkowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty można skorzystać z opcji kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego.