Restrukturyzacja działalności gospodarczej

Transfer zasobów, funkcji czy ryzyka pomiędzy podmiotami powiązanymi bardzo często towarzyszy funkcjonowaniu międzynarodowych grup kapitałowych. Umożliwia on optymalizację prowadzonej działalności, a w szczególności dopasowanie jej do zmiennych warunków rynkowych. Przepisy polskiego prawa ściśle określają sytuacje, w których współpraca podmiotów powiązanych powinna zostać uznana za restrukturyzację działalności. Z perspektywy przedsiębiorcy przepisy te mają bardzo duże znaczenie. W razie wystąpienia określonych przesłanek podatnik musi bowiem dopełnić szeregu obowiązków związanych z dokumentacją, a sama restrukturyzacja nierzadko okazuje się przyczyną kontroli organów podatkowych.

Oferujemy pomoc w zakresie zorganizowania procesu restrukturyzacji działalności. Stanowi ona dla przedsiębiorcy szansę na uniknięcie naruszeń przepisów, nadmiernych obciążeń podatkowych oraz niepożądanych skutków kontroli podatkowej.

Restrukturyzacja działalności

Kiedy następuje restrukturyzacja działalności?

Definicję restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi znaleźć można w rozporządzeniach Ministra Finansów, dotyczących cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Zgodnie z nią reorganizacja może zostać uznana za restrukturyzację, jeśli spełnia łącznie dwa warunki:

 • obejmuje istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków,
 • wiąże się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.

Poniżej przedstawiamy Państwu także bardziej szczegółowy katalog czynności:

 • konwersja dystrybutora o pełnym ryzyku na dystrybutora o niskim profilu ryzyka, agenta, komisanta, podmiot świadczący usługi marketingowe/wsparcia sprzedaży;
 • konwersja producenta o pełnym ryzyku na producenta o niskim profilu ryzyka, podmiot świadczący usługę produkcyjną, przetwórcę;
 • transfer istotnych wartości niematerialnych i prawnych oraz istotnych praw do wartości niematerialnych i prawnych;
 • wypowiedzenie umowy / kontraktu, które wiąże się z przeniesieniem istotnych funkcji, ryzyk lub aktywów lub zawarciem innej umowy / kontraktu przez inny podmiot z grupy;
 • ograniczenie lub rozszerzenie zasięgu regionalnego działania jednego podmiotu kosztem drugiego podmiotu (zmiana alokacji rynku), o ile działalność ta niesie za sobą potencjał zysku;
 • zamknięcie produkcji / części produkcji w jednym podmiocie powiązanym i rozpoczęcie tej samej produkcji w innym podmiocie powiązanym;
 • przeniesienie / koncentracja funkcji do podmiotu regionalnego/centralnego przy jednoczesnym ograniczeniu funkcji podmiotów lokalnych, w zakresie np. funkcji zakupowych, wsparcia sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw;
 • przeniesienie pracowników / zespołów między podmiotami, nawet gdy odbywa się ono poprzez rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem i zawarcie nowej umowy;
 • przeniesienie aktywów, które następnie są zwrotnie udostępniane / leasingowane /licencjonowane;
 • sprzedaż lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa;
 • rozłożona w czasie reorganizacja biznesowa powodująca stopniową modyfikację / przejmowanie funkcji i zakresu działania podmiotu i stopniową zmianę polityki TP / metod rozliczeń;.
 • przenoszenie działalności gospodarczej generującej straty.

Restrukturyzacja działalności – jakie obowiązki spoczywają na podatniku?

Podatnik uczestniczący w procesie restrukturyzacji powinien uczynić zadość obowiązkom dokumentacyjnym wykraczającym poza elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ich zakres, określony w rozdziale 4 obydwu rozporządzeń, obejmuje m.in.:

 • identyfikację relacji handlowych lub finansowych między podmiotami powiązanymi przed restrukturyzacją i po jej zakończeniu,
 • przyczyny ekonomiczne przeprowadzenia restrukturyzacji działalności,
 • oczekiwane korzyści z restrukturyzacji.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie napotykają podatnicy sporządzający dokumentację, znamy również praktykę organów w zakresie wymogów. W związku z tym w ramach naszej działalności oferujemy usługę, której celem jest zabezpieczenie ryzyka podatkowego firmy.

Restrukturyzacja działalności – usługi doradcy podatkowego

Warto pamiętać o tym, że przepisy dotyczące restrukturyzacji działalności zapewniają organom podatkowym skuteczne narzędzia weryfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W toku kontroli organ podatkowy może zakwestionować zasadność działań restrukturyzacyjnych i podjąć decyzję o konieczności doszacowania dochodu przedsiębiorcy. W konsekwencji podmiot będzie zobowiązany do
uiszczenia wyższego podatku.
Mamy duże doświadczenie w doradztwie podatkowym w tym aspekcie, zatem zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie restrukturyzacji działalności.