Strategia podatkowa

Strategia podatkowa – co należy wiedzieć?

Wychodząc naprzeciw potrzebom określonej poniżej grupy podatników, których dotyczy obowiązek publikowania strategii podatkowej, odpowiadamy na najważniejsze pytania, dotyczące tego obowiązku.

Strategia finansowa

Strategia podatkowa: czym jest i kogo dotyczy?

Strategia podatkowa jest opisem formy rozliczania zobowiązań podatkowych, które przedsiębiorstwo musi udostępnić publicznie w formie elektronicznej. Zawiera ono też rejestrację wszelkich czynności, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zobowiązania podatkowe. Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1 stycznia 2021 roku, obowiązek sporządzenia oraz podanie do wiadomości publicznej strategii podatkowej mają przedsiębiorstwa, których przychody w danym roku podatkowym przekraczają 50 milionów euro. Drugą kategorią podatników, do których skierowany jest wymóg posiadania i opublikowania strategii podatkowejsą podatkowe grupy kapitałowe (tutaj bez limitu przychodowego).

Najważniejsze założenia budowania strategii podatkowej

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia, jakie ma zawierać opublikowana przez podmiot gospodarczy strategia podatkowa.

  • Obowiązek przedłożenia strategii podatkowej nakazuje przekazanie jej przez podmiot gospodarczy do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, do którego owa informacja się odnosi.
  • Strategia podatkowa przekazywana jest drogą elektroniczną, poprzez umieszczenie dokumentacji w języku polskim na stronie internetowej podatnika lub podmiotu powiązanego z podatnikiem, którego dotyczy strategia.
  • Strategia podatkowa musi zawierać nie tylko informacje o sposobie ustosunkowania się podatnika do przepisów podatkowych, ale i określać procedury, mające wpływ na wszelkie zmiany z tym związane, na przykład restrukturyzację przedsiębiorstwa, zmianę formy prawnej itp.

Strategia podatkowa a ład w przedsiębiorstwie

Praktyka pokazuje, że odpowiednio prowadzona i w razie zmian w strukturze i zarządzaniu przedsiębiorstwa aktualizowana strategia podatkowa, pozwala w transparentny sposób zarządzać nim. Wynika z tego też zwiększona przejrzystość owego podmiotu gospodarczego wobec potencjalnych klientów i kontrahentów, a co za tym idzie – budowanie zaufania. Organ podatkowy wymaga określenia przez podatnika procedur rewizji strategii podatkowej przez wyznaczone odpowiedzialne osoby, z zachowaniem wytyczonych do tego procedur. Bezpośrednią odpowiedzialność i prawidłowe prowadzenie dokumentacji w ramach strategii podatkowej, wprowadzenie wszelkich zmian i okresowych rewizji organ podatkowy nakłada na osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Warto pamiętać, że strategia podatkowa to obowiązek, a nieustosunkowanie się do nakazu jej publikowania niesie za sobą skutki karne. Pomagamy w przygotowaniu strategii podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i określoną sytuacją prawno-podatkową przedsiębiorstwa.