1. Dane osobowe

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorami Państwa danych jest Doradztwo Podatkowe Ewa Flor, Ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, NIP: 626-253-42-66, REGON: 240125260

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Państwa zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub w różnych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia.

Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 1. Państwa dane możecie nam Państwo udostępnić wysyłając maila, Państwa dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, którą wyrażacie Państwo automatycznie w chwili, gdy wysyłacie do nas swoje dane (np. adres mailowy). Państwa zgoda jest dobrowolna –możesz Państwo w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Państwa informacje, o ile tylko nie zostaliście Państwo naszym Klientem.
 2. Jeżeli jesteście Państwo naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Państwa dane przetwarzamy w związku z zawartą z Państwem umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Państwa wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiecie Państwo jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu macie Państwo wiedzę, jakie dane w tym celu zostały przekazane lub będą przekazane w okresie późniejszym.
 3. Możemy też przetwarzać Państwa dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziecie Państwo korzystać z naszej infrastruktury informatycznej lub łączyć się z nią, np. wchodząc na naszą stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
 4. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem pracy u nas, Państwa dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Państwa aplikacji lub CV. Odbywa się to za Państwa wiedzą i pisemną zgodą, którą możecie w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Państwa kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Państwa dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i przechowywania określają przepisy prawa pracy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni wskazani w zawartej z Państwem umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je także na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa (np. sądy lub organy ścigania). Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im  na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Państwo danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, macie Państwo zapewniony identyczny poziom ochrony danych w wszystkich krajach członkowskich.  Tekst RODO jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. O czasie przetwarzania Państwa danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Państwa danych, niezależnie od Państwa woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli skorzystaliście Państwo osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków, będziemy posiadać Państwa dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od roku następującego po roku w którym dokonano  zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniecie Państwo przez nas o tym poinformowani i będziecie mogli się temu sprzeciwić.

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, zawsze macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Możecie Państwo także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.  Przykładowo jeśli zażądacie Państwo usunięcia swojego adresu mailowego w związku z rezygnacją z newslettera, niezwłocznie skasujemy go  z bazy mailingowej.

Jeśli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Państwa prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Państwa danym osobowym, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Państwa dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Państwa osoby.

Jak chronimy Państwa dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień czy wysyłania informacji o naszej firmie.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania Państwa tożsamości, a jedynie Państwa urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Państwa  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” –  desktopowa lub mobilna).

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Państwa zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 1. identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 2. dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 3. nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
 4. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 5. domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 6. na podstawie Państwa zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

„Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądaliście Państwo stronę,

„Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Państwa ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi” (tracking cookies),

„Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Państwa preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkowników etc.,

Czy musicie Państwo wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Macie Państwo możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Państwu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa witryn,
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
 • blokowania lub usuwania cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziecie Państwo pod następującymi linkami:

1) Google Chrome

2) Internet Explorer

3) Mozilla Firefox

4) Opera

5) Safari

Pozostawienie przez Państwa ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek.  Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Państwu natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak i ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
 2. utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL.  Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies  i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiecie Państwo jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.