Przekształcenie działalności w spółkę

Zmiana działalności na spółkę

Przekształcenie firmy w spółkę to poważny krok nie tylko ze względów odpowiedzialności prawnej, ale i z powodu wielu kroków jakie należy podjąć w tym temacie, aby zmiana formy prowadzenia działalności przebiegła sprawnie i optymalnie podatkowo.

spolka

Przekształcenie działalności w spółkę – co to oznacza dla przedsiębiorcy?

W obliczu stopniowego rozwoju działalności przedsiębiorstwa, w przypadku gdy pojawia się możliwość wprowadzenia kapitału przedsiębiorca, zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. o Prawie przedsiębiorców, ma możliwość przekształcenia firmy w spółkę. Warunkiem takiego przekształcenia jest status przedsiębiorcy, który ma być osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu. Przekształcenie takiej działalności w spółkę kapitałową następuje po wpisaniu jej jako spółki przekształcanej do rejestru. Wówczas spółka otrzymuje miano spółki przekształconej i otrzymuje prawa i obowiązki przekształcanego przedsiębiorcy. Paragraf 5 KSH określa procedury, niezbędne do przekształcenia spółki (art. 556), w przypadku spółki jednoosobowej plan przekształcenia występuje w formie aktu notarialnego.

Korzyści przekształcania firmy w spółkę

Należy podkreślić, że przekształcenie działalności w spółkę następuje z zachowaniem określonej w Kodeksie zasady, a mianowicie: na spółkę w chwili przekształcenia przechodzą wszystkie prawa i obowiązki, koncesje, zezwolenia, ulgi i zobowiązania wobec dotychczasowych kontrahentów. Wśród największych korzyści przekształcenia firmy w spółkę można wymienić następujące:

  • Przekształcenie osoby fizycznej we wspólnika lub akcjonariusza niweluje obowiązek opłacania składek ZUS.
  • Przejęcie praw i obowiązków przez spółkę od osoby fizycznej chroni majątek osobisty wspólników, co jest niemałoważnym aspektem w przypadku zadłużenia.
  • Spółka posiada po wpisaniu jej do KRS osobowość prawną co oznacza, że może nabywać prawa własności oraz dysponować swoją podmiotowością prawną.
spotkanie spółki

Dlaczego przekształcenie firmy w spółkę się opłaca?

Niewątpliwie przekształcanie działalności w spółkę jest procesem, wymagającym dużych nakładów pracy i finansów. Niemniej jednak, procedura ta zyskuje coraz bardziej na popularności. Samo uchylenie obowiązku opłacania składek ZUS nie jest największą korzyścią przekształcenia oraz nie powinno być najważniejszą do tego motywacją. Jako że proces przekształcenia firmy w spółkę wiąże się z podjęciem kilku poważnych kroków prawno-administracyjnych oraz poniesieniem związanych z tym kosztów. Korzystnym jest natomiast to, że po przejściu wszystkich procedur i zarejestrowaniu spółki jej stosunki z kontrahentami oraz partnerami byłej firmy pozostają niezmienione i należą do spółki. Natomiast osoba fizyczna w składzie spółki zyskuje zabezpieczenie swojego majątku osobistego, co jest pozytywnym aspektem w tym wypadku.

Koszty przekształcania działalności w spółkę

Niewątpliwym utrudnieniem w podjęciu decyzji o przekształceniu działalności w spółkę są związane z tym koszty prawne.

  • Przekształcenie spółki następuje na mocy uchwały, sporządzonej przez notariusza, co niesie za sobą obowiązek uiszczenia opłaty notarialnej.
  • Wymagany jest plan określający przekształcenie firmy w spółkę, również sporządzony przez notariusza.
  • Wysokość majątku spółki powinna być ustalona poprzez szczegółowe badania biegłego rewidenta lub kilku, z czym są związane też pewne koszty: koszt wnioskowania o opinię biegłego do sądu oraz koszt wystawienia opinii.
  • Sporządzenie umowy spółki generuje określone koszty, ponieważ musi odbywać się u notariusza, przy czym wysokość wynagrodzenia prawnika uzależniona jest od wysokości kapitału zawiązanej spółki.
  • Dodatkowo naliczany jest koszt wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenie działalności w spółkę to proces, który wymaga podjęcia szeregu poważnych decyzji jeszcze na etapie planowania. Ważne jest, aby być świadomym kosztów oraz etapów prawnych związanych z tym krokiem. Nasza kancelaria sprawnie przeprowadzi przekształcenie firmy w spółkę oraz określi niezbędne działania.