Zwolnienie dla działalności B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce przepisami istnieje sporo rodzajów ulg, które można wykorzystać przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Jedną z nich jest ulga badawczo-rozwojowa, przysługująca podmiotom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe. W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę, że dla wielu klientów zagadnienia związane z rozliczaniem podatków oraz korzystaniem z ulg mogą być niejasne. Z tego powodu oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących ulgi B+R. Czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową, kto może się o nią ubiegać i jakie warunki należy spełnić? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu oraz kontaktu z naszą kancelarią, w celu umówienia spotkania doradczego.

ulga na potrzeby badań i rozwoju

Czym jest ulga badawczo-rozwojowa?

Zwiększenie ilości prowadzonych w kraju badań skutkuje nie tylko rozwojem określonej firmy, ale także całego państwa. Z tego względu w ramach tzw. ustaw o innowacyjności opracowana została specjalna ulga badawczo-rozwojowa (funkcjonująca także pod skróconą nazwą ulga BR lub ulga B+R). Wprowadzeniu ulgi rozwojowo-badawczej przyświecało zachęcenie przedsiębiorców zajmujących się badaniami i rozwojem do realizowania nowych projektów, rozwijania ich oraz czerpania z nich określonych zysków. Co oferuje ulga B+R? W jej ramach możliwe jest odliczenie od podatku kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych), które przedsiębiorca poniósł na działalność nadawczo-rozwojową. Wysokość odliczeń od podstawy opodatkowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub nawet 150%, gdy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego.

Kto może skorzystać z ulgi B+R? Praca badawczo-rozwojowa

Do skorzystania z ulgi uprawnione są podmioty uzyskujące dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową lub tzw. podatkiem liniowym oraz wykonujące na obszarze Polski prace, które określić można jako działalność badawczo-rozwojowa. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że działalność powinna być związana z systematycznie prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Celem prac badawczo-rozwojowych ma być poszerzanie wiedzy na dany temat, opracowywanie nowych technologii oraz znajdowanie nowych zastosowań dla opracowanych zagadnień. Z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy z różnych branż oraz prowadzący zarówno małe, jak i duże firmy. Istotnym wyróżnikiem pozostaje nastawienie działalności podmiotu na rozwój. Co ważne, decydujący nie jest także efekt prowadzonych badań, odliczyć od podatku można więc także koszty przedsięwzięć, które nie zakończyły się sukcesem.

Działalność badawczo-rozwojowa – przykłady

Ulga B R przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe. Definicja tego pojęcia głosi, że jest to działalność twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia i wykorzystania wiedzy na określony temat, obejmująca badania naukowe oraz prace rozwojowe. Jako przykłady prac badawczo-rozwojowych wymienić można:

 • branżę medyczną – badania nad nowymi lekami lub szczepionkami, rozwój aparatury medycznej etc.;
 • branżę finansową – rozwój nowych metod płatności, systemów informatycznych etc.;
 • branżę rolniczą – badania nad nawozami, metodami przechowywania żywności etc.;
 • branżę budowlaną – rozwój nowych metod inżynieryjnych, ulepszanie materiałów budowlanych etc.;
 • branża technologii informacyjnych i komunikacyjnych – badania nad oprogramowaniem, rozwój platform cyfrowych etc.

Aby uzyskać ulgę B+R nie trzeba wykonywać bardzo skomplikowanych badań, posiadać rozbudowanych laboratoriów czy specjalistycznej aparatury. Ulga badawczo-rozwojowa skierowana jest do wszystkich podatników, którzy tworzą nowe produkty lub je ulepszają, a ich działalność związana jest badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe – jakie warunki należy spełnić?

Dla kogo przeznaczona jest ulga badawczo-rozwojowa? Oprócz konieczności bycia opodatkowanym podatkiem dochodowym i prowadzenia przedsiębiorstwa nastawionego na rozwój należy spełnić kilka warunków.

 • Niezbędne jest poniesienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową, które stanowią koszty uzyskania przychodów (w rozumieniu ustawy o CIT lub PIT).
 • Poniesione koszty muszą mieścić się w zamkniętym katalogu kosztów uzyskania przychodu.
 • Koszty na prace badawczo-rozwojowe muszą być wyodrębnione w prowadzonej ewidencji (zgodnie z ustawą o PIT lub CIT).
 • Należy wskazać koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu (w sprawozdaniu rocznym).
 • Wysokość odliczonych kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć określonych w ustawie limitów.
 • Podatnik nie otrzymał zwrotu kosztów kwalifikowanych w żadnej innej formie.
prace badawcze i rozwojowe

Koszty kwalifikowane a ulga badawczo-rozwojowa

Kosztami kwalifikowanymi nazywamy koszty poniesione na rzecz działalności badawczo-rozwojowej danego przedsiębiorstwa. Wśród nich wyodrębnić można wydatki różnego typu, na przykład:

 • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na odstawie umowy o pracę, zlecenie i o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w zakresie związanym z działalnością rozwojową);
 • wydatki poniesione na nabycie specjalistycznego sprzętu, materiałów, surowców etc.;
 • koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej lub nabyciem usługi uprawniającej do jej wykorzystywania;
 • wydatki na ekspertyzy, opnie, doradztwo (wykonywane przez podmioty określone w ustawie o szkolnictwie wyższym);
 • wydatki związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy czy prawa rejestracji wzoru przemysłowego;
 • wydatki na odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych, budowli, budynków i lokali).

Dodatkowo jeśli podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego za koszty kwalifikowane uznać może także odpisy amortyzacyjne od wykorzystywanych do działalności B+R budowli, budynków i lokali, będących odrębną własnością, a także koszty ekspertyz i opinii usług doradczych, które poniesione zostały na rzecz innych podmiotów.

Ulga badawczo-rozwojowa – jak obliczyć jej wysokość?

W corocznym zeznaniu podatkowym ulga B+R odliczana jest od wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczenia nie powinna przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego wartość ta wynosi nawet 150%.
Od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych została zwiększona się do 200% dla wszystkich podatników, w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej. Dla podatników mających status Centrum Badawczo-Rozwojowego dodatkowy odpis w wysokości 200% kosztów kwalifikowanych obejmuje od 2022 roku wszystkie rodzaje kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową dla dużych podatników (tu pozostanie 100% dodatkowego odpisu).
Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągają z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponoszą koszty kwalifikowane do ulgi B+R, od początku 2022 roku mogą stosować obie ulgi jednocześnie.
Jeśli podatnik poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskany przez niego dochód z jest niższy od kwoty odliczenia, wówczas ulgę odliczyć można w całej kwocie lub część nieodliczonej w zeznaniu w zeznaniach podatkowych przez kolejne sześć lat podatkowych (które następują bezpośrednio po roku, w którym zaistniało prawo do skorzystania z ulgi).

Ulga B+R a zeznanie podatkowe. Jak skorzystać z ulgi?

Wykorzystanie ulgi oznacza odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, czyli – jak już wspomnieliśmy – kosztów poniesionych na działalność do kosztów uzyskania przychodu (związanych z pracami badawczo-rozwojowymi). W danym roku podatkowym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż te pochodzące z zysków kapitałowych.
W rocznym zeznaniu podatkowym, na podstawie wyodrębnionej ewidencji kosztów kwalifikowanych (księgowanie prac badawczo-rozwojowych musi być prowadzone osobno) podatnik dokonuje odliczenia. Przedsiębiorca musi wypełnić odpowiedni załącznik:

 • PIT-BR do zeznania podatkowego PIT-36 bądź PIT-36L,
 • CIT-BR do zeznania podatkowego CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B.

Załącznik składa się z czterech części. W części A zgromadzone są podstawowe dane o podatniku, w części B – odliczenie od podstawy obliczenia kosztów kwalifikowanych, w części C określa się typ działalności badawczo-rozwojowej, a część D zawiera dane jednostki naukowej. Wypełniony załącznik należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego w celu wskazania wysokości należnej ulgi. Możliwe jest także skorzystanie z ulgi już po złożeniu zeznania podatkowego – w tym celu należy posłużyć się korektą do zeznania podatkowego.
Osoby zainteresowane doradztwem w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej, przykładów jej zastosowania oraz sposobu obliczania zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.