Ulga IP Box dla programistów

Ulga IP Box dla programistów

Kategoria ulgi IP Box, która może służyć między innymi programistom, pojawiła się w ustawodawstwie podatkowym na początku 2019 roku i spowodowała duże zainteresowanie podatników. Poniżej wyjaśniamy, czym jest ulga IP Box dla programistów oraz jak z takiej ulgi skorzystać.

Obliczanie ulgi dla programisty

Ulga IP Box – co oznacza dla programisty?

Pierwsza część nazwy ulgi: IP, pochodzi z języka angielskiego i oznacza „własność intelektualną”. Przepisy dotyczące ulgi IP Box dla programisty przyznają preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ustawodawca określa grupę kwalifikowaną do przyjęcia ulgi jako podatników PIT i CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową, osiągających dochody z własności intelektualnej objętej patentem lub innym prawem ochronnym. Oznacza to, że żeby skorzystać z ulgi IP box dla programisty, należy spełnić warunek, który polega na stworzeniu, rozwinięciu lub ulepszeniu przedmiotu własności intelektualnej należącego do kategorii wymienionej w art. 24d ustawy o CIT i art.30ca ust. 2 ustawy o PIT, oraz podlegającego ochronie prawnej.

Ulga IP Box dla programistów

Ustawodawca uznaje za kwalifikowane takie prawa własności intelektualnej przynależące do podmiotu gospodarczego, który tworzy nowy, rozwinięty lub ulepszony produkt, w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Kwalifikowanym przez ustawodawcę prawem własności intelektualnej uprawniającym do korzystania z ulgi IP Box dla programistów, są między innymi autorskie prawa do programu komputerowego (przyznawane na mocy artykułu 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ze względu na brak stałego zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego” zakres prac nad kwalifikowanym w ramach ulgi IP Box dla programisty przedmiotem prawa IP rekomendowane jest by był potwierdzony w zapytaniu o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Ulga dla programisty

Ulga IP Box dla programisty – jak z niej skorzystać?

Ulga IP Box dla programistów może być wykorzystana przez podmioty gospodarcze, które spełniają następujące warunki:

  • Muszą przeprowadzać prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do wytworzenia kwalifikowanego IP (programu komputerowego). Kwalifikowany IP musi powstać w wyniku procesu twórczego i prezentować nowy dla danego podmiotu gospodarczego wytwór.
  • Muszą prowadzić osobną ewidencję kosztów i przychodów dotyczącą kwalifikowanej własności intelektualnej oraz ustalić dochód z tym związany.
  • Utworzony program komputerowy kwalifikuje się jako przedmiot własności intelektualnej na podstawie formy jego przekazu, czyli formy tworzenia w postaci kombinacji komend do tworzenia programu komputerowego. Nośnikiem kwalifikowanego IP może być każde urządzenie i rozwiązanie cyfrowe.

Ulga IP Box dla programisty kwalifikuje jako IP program komputerowy, niemniej jednak, potwierdzenie kwalifikacji do ulgi uzyskuje się na drodze rozpatrzenia działań konkretnego podatnika przez organ podatkowy.

Ze względu na to, że stosowanie każdej ulgi wymaga spełnienia wielu warunków tak i w przypadku Ulgi IP Box dla programisty ważne jest przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Ze względu na duże doświadczenie w tym zakresie zapraszamy Państwa do kontaktu – przygotujemy Państwa do rozliczenia ulgi.